Category

Töötamine

Category

Kuidas oma rasedusest ülemusele teatada

Kuidas teatada ülemusele rasedusest. Foto:Dreamstime

Palju õnne pisipere puhul! Ent nüüd raskema osa juurde – millal ja kuidas teatada headest uudistest oma ülemusele ning mis enne tähtsat jutuajamist endamisi selgeks tuleks mõelda.

Tea oma õigusi
Tutvu võimalikult ruttu oma tööandja tervise- ja lapsepuhkuspoliitikaga. Uuri täpselt, mis tüüpi palgata ja palgaga puhkusele sul õigus on. Võibolla saad võtta palgata puhkust, nii et mõned boonused siiski säilivad. Räägi inimestega, kes oskavad sulle tööandja poliitika osas nõu anda – kuidas see on teoorias ja kuidas toimib tegelikult. Ära unusta, et mõlemal tööl käival vanemal, st ka isal, on õigus võtta lapsehoolduspuhkust.

Konsulteeri arstiga
Enne uudiste teatavaks tegemist räägi oma arstiga. Paljud soovivad esimese trimestri lõpuni oodata, enne kui uudisest perele ja sõpradele räägivad. Sõltuvalt sinu tervisest oskab arst soovitada, kui palju peaksid enne sünnitust dekreedis olema.

Kuidas sooviksid vanemapuhkust võtta?
Raske on ette kujutada, kuidas laps su elu muudab. Kuigi paljud usuvad, et laps ei muuda nende suhtumist töösse ja perega veedetud aega, siis lapsevanemaks saades hindavad nii mõnedki neist oma väärtused ümber. Seega, valmistudes ülemusele raseduses rääkima, mõtle läbi erinevad stsenaariumid. Nii oskad oma soove konkreetsemalt väljendada ja ülemus saab panna paika sulle sobiva tööle naasmise ajakava. Mõtle järele, kas sa soovid tööle naasta kolme, kuue, kaheteistkümne või kaheksateistkümne kuu pärast. Sõltuvalt töö iseloomust saad ehk mõnda aega ka poole kohaga või kodust töötada.

Planeeri finantse
Et jätta endale maksimaalselt võimalusi, mõtle läbi oma kulud ja tulud. Mõtle, kas su elustiil lubab mõnda aega ilma sissetulekuta elada. Mõtle, kuidas saaksid vähendada sissetulekut, et selle arvelt rohkem aeg lapsele pühendada (näiteks poole kohaga töötades).

Vali ülemusega rääkimiseks sobiv aeg
Kui oled firma perepoliitikaga tutvunud ja enda soovides selgusele jõudnud, lepi ülemusega rääkimiseks aeg kokku. Kui ülemus näeb, et oled väärtuslik ja pühendunud töötaja, võib olla tema enda huvides sind dekreeti minnes ka vääriliselt premeerida.

www.ivillage.com

Ravikindlustus ja töö raseduse ajal

12.rasedusnadalRavikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse rasedatele, kelle rasedus on arsti poolt tuvastatud.

Tööandja on kohustatud andma rasedale arsti otsuses näidatud ajal vaba aega sünnituseelseks läbivaatuseks, mis arvatakse tööaja hulka.
Tööandja ei või töölepingut üles öelda põhjusel, et  töötaja on rase või töötajal on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust.

Rasedaga või väikelast kasvatava isikuga töölepingu ülesütlemise erisus:

  • Tööandja ei või töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, või isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust, üles öelda koondamise tõttu, välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel, tööandja pankroti väljakuulutamisel, kui tööandja tegevus lõpeb, või pankrotimenetluse lõpetamisel, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.
  • Tööandja ei või töölepingut rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, üles öelda töötaja töövõime vähenemise tõttu.

Neid kahte punkti kohaldatakse üksnes juhul, kui töötaja on teavitanud tööandjat oma rasedusest või rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusest enne ülesütlemisavalduse kättesaamist või 14 kalendripäeva jooksul pärast seda. Tööandja nõudmisel peab töötaja esitama rasedust kinnitava arsti tõendi.

Töötaja peab tööandjale esitama arsti või ämmaemanda tõendi, milles on kirjeldatud terviseseisundi tõttu töötamise piirangud ning võimaluse korral ettepanekud terviseseisundile vastavate tööülesannete ja -tingimuste kohta. Rasedate või rinnaga toitvate naiste tervisele ohutu töökeskkonna tagamiseks peab tööandja võimaldama:

  • töötingimuste kergendamist;
  • tööpäeva lühendamist, sobiva puhkepausi võimaldamist, üleviimist päevasele tööle;
  • tööülesannete muutmist.

Kui tööandjal ei ole võimalik neid tingimusi täita, võib naistöötaja tööülesannete täitmisest ajutiselt keelduda.

Rasedalt ja töötajalt, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, ei saa nõuda ületunnitöö tegemist. Rasedat võib töölähetusse saata üksnes tema nõusolekul.

Rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemisel on naisel õigus kasutada paranenud töötingimusi, kui need on tekkinud tema äraoleku ajal.

www.eesti.ee